Spolek Liška Lysolaje - Stanovy spolku

 

Článek I

Název:  Spolek Liška Lysolaje

Sídlo: Praha Lysolaje

Spolek Liška Lysolaje je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí v Sídlištní 202/2 165 00 Praha Lysolaje.

 

Článek II

Účel spolku, cíl a poslání

Posláním spolku je aktivní rozvoj a podpora komunitního života pořádáním společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí. Cílem spolku je aktivní zapojování obyvatel všech věkových skupin do života v komunitě, podpora principu svépomocných skupin, aktivizace dobrovolníků a podpora rozvoje občanské společnosti a místní pospolitosti. Účelem spolku je primární prevence patologických jevů nejen v rodině a v místě sídla spolku, ale i v celé  společnosti.

 

Článek III

Předmět činnosti

1. K podpoře svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:

a) organizuje společenské, sportovní, kulturní a vzdělávací programy pro děti školního i předškolního věku, pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi, program pro mládež a dospělé

b) zřizuje svépomocné skupiny k prevenci patologických jevů v rodině a ve společnosti

c) vytváří prostor pro mezigenerační setkávání obyvatel

d) pořádá sportovní, kulturní a charitativní akce pro širokou veřejnost

e) podílí se na obnově tradic v obci

f) spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě

g) ve spolupráci s městskou částí se podílí na plánu komunitního rozvoje

h) svou činností podporuje vznik lysolajského komunitního centra

ch) svou činností pomáhá propagovat myšlenku  trvale udržitelného rozvoje s respektem k  místnímu přírodnímu prostředí

 

2. Vedlejší činnost

K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

 

Článek IV

Člen spolku

 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba od 18 let, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.

 

2. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje  členská schůze Spolku Liška Lysolaje. Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

 

3. Členové mají právo

a) účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím

b) volit a být voleni do orgánů spolku

c) požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku

 

4. Členové mají povinnost

a) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů

c) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením

 

5. Členství ve spolku zaniká

a) úmrtím člena

b) dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku

c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení

 

Článek V

Orgány spolku

 

1. Orgány spolku jsou členská schůze, předseda/kyně a místopředseda.

 

2. Předseda a místopředseda je statutárním orgánem spolku. Zastupují spolek navenek jednotlivě a starají se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti jsou vázáni rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem. Mohou plnou mocí pověřit jiného člena spolku k určitým aktivitám -  správě účtu, zastupování spolku při jednání s finančním úřadem apod.

 

3. Předsedu a místopředsedu volí členská schůze na pětileté funkční období.

 

4. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech organizačních věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Předseda nebo místopředseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

 

5. Elektronickou pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda nebo místopředseda všem členům spolku nejméně 7 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program. Členská schůze se koná minimálně 1x ročně.

 

6. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny členů spolku.

 

7. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku.

 

8. Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze na elektronickém úložišti, ke kterému mají členové spolku nasdílený přístup.

 

Článek VI

Dobrovolné zrušení spolku

 

1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba  souhlasu dvou třetin všech členů spolku.

2. S likvidačním zůstatkem bude naloženo podle rozhodnutí členské schůze.

 

Článek VII

První členové/nky orgánů

 

Předsedkyní Spolku Liška Lysolaje je Marcela Blažková.

Místopředsedkyní Spolku Liška Lysolaje je Jana Zháňalová

 

V Praze dne 2.8.2015

 

Novinky

Hledáme cvičitelku Pilates

02.11.2015 15:12
Hledáme do Lišky cvičitelku PILATES na večerní cvičení v pondělí od 19:30 do 20:30h. Vhodné i pro začínající cvičitelky, na DPP. Zájemci, ozvěte se na 775 210 624 nebo marcela@panoch.net.  

Mluvme spolu

10.11.2014 23:16
Právě jsme poslali projekt "Žijeme tu spolu v Lysolajích" do výzvy T-Mobile "Mluvme spolu". Pokud vás téma zajímá, podívejte se, co chystáme na rok 2015 a držte nám palce! Věnujte chvilku vyplnění krátkého dotazníku, napište nám  Jak se Vám žije v Lysolajích? 

Cesta kolem světa za 5 dní

30.08.2014 23:20
Tábor Cesta kolem světa za pět dní skončil!

Liška na Slavnosti květů v Lysolajích

26.05.2014 22:26
Děkujeme panu starostovi i zastupitelům za ocenění naší několikaleté činnosti. Moc nás těší toto uznání. Lišky Jana, Milena a Marcela

Výroční zpráva 2013

13.03.2014 09:55
Podívejte se na naši výroční zprávu, těšíme se na další rok! Vaše Lišky

Projekt Motivace růstu

17.01.2014 21:16
Síť mateřských center o.s., jíž je naše centrum členem, realizuje projekt „Motivace růstu“ č. CZ.2.17/2.1.00/36100, financovaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Hlavním cílem je rozvoj, stabilizace a udržitelnost Sítě mateřských center a jejích pražských členských organizací a...

Liška na Facebooku

15.01.2014 23:15
Liška je na Facebooku Pokud si kliknete na Líbí se mi, můžete vidět novinky, budeme tam sdílet pozvánky na akce, divadla, dílny a jiné věci.  

Webová statistika

10.10.2013 22:00
Stránky Lišky fungují od března 2011 a do dnešního dne 10.10.2013 je počet unikátních návštěvníků webu 5 447, počet zobrazení stránek 59 935, za návštěvu průměrně shlédnete 6,71 stránek a strávíte u nás 2,25 minuty. Procento nových návštěv je velmi vysoké - 59,79 procent, míra...