Spektrum rozvoje žen

26.02.2016 16:52

 

Vzdělávání lidí v Lišce

"V roce 2016 jsem se zúčastnila vzdělávacího semináře v rámci projektu Spetrum rozvoje žen od neziskové organizace Spiralis, které se týkaly oblastí podnikatelských kompetencí žen, metod profesního rozvoje a podpoře podnikání žen obecně. Informace k projektu najdete na https://spektrumrozvojezen.weebly.com/.

Seminář Principy moudrého podnikání žen probíhal v uzavřeném kruhu plném důvěry, v přátelské atmosféře a paní Papadakisová poutavě hovořila o způsobech a možnostech pro podnikavé ženy. Ze semináře jsem odcházela s řadou odpovědí, ale také otázek, které jsem si po semináři položila sama sobě. Princip sdílení znalostí o podnikání považuji za velmi přínosný. Rozhovory mezi ženami o jejich vnímání podnikání a jejich zkušenostech je inspirativní. Jsem velmi ráda, že jsem se semináře mohla za Spolek Liška Lysolaje účastnit.

Závěrečná konference projektu "Ženy ženou, muži můžou" pro mne byla zajímavým setkáním s lidmi z různých oborů a znalostí. Lidí, se kterými jsem se v průběhu kurzů u Spiralis mohla poznat. Oceňuji, jak Spiralis pomáhá lidem dodávat prostřednictvím kvalitních projektů sebedůvěru lidem ve vlastní schopnosti."

Marcela Blažková - Spolek Liška Lysolaje www.mc-liska.cz

 

Seminář Principy moudrého podnikání žen

Pilíře a principy moudrého podnikání

Lenka Papadakisová, Martin Dokoupil

Moudré podnikání chápeme jako podnikání udržitelné, smysluplné, fungující ve prospěch celku, životaschopné, vycházející z hluboké lidské moudrosti. Vnášíme do podnikání morální hodnoty a věříme, že podnikatelé a podnikatelky zásadně ovlivňují společenské klima. Podnikám v souladu sama se sebou. Základní rozdíl mezi podnikáním a moudrým podnikáním můžeme pozorovat ve vnitřní motivaci podnikatelky/podnikatele, zakladatelky/zakladatele, tedy v odpovědi na otázku: Proč podnikám, proč právě v tomto oboru? Motivy, které často vedou lidi k podnikání, jsou spíše kompenzační – podnikání mi kompenzuje něco, čeho se mi nedostává (peníze, pozornost, ocenění), nebo jsou hledáním sebepotvrzení. Ke slovu se dostává naše ego, pozice moci, hraní rolí. Moudré podnikání vychází z naší osobní síly, z našich darů, tedy talentů, jichž jsme si vědomi, a chceme je projevit, známe svoji hodnotu, jsme přirozeně sebevědomí, jsme otevření, schopni integrity slova a činu. Podnikání je často vnímáno jako cesta, jak si dokázat, že jsem hodnotná/hodnotný. Způsob, jak získat zvenčí uznání, že to, co dělám, má smysl. Což je velká past. Sebehodnotu a vlastní sílu musíme najít sami v sobě. Pokud se nám podaří tato kompenzační témata u sebe uvidět, můžeme se od nich osvobodit. Můžeme dělat věci, které jsou v souladu s námi, s naším nejhlubším já, v souladu s tím, proč jsme přišli na tento svět, s „voláním duše“. Moudře podnikat znamená toto volání uslyšet a naplňovat ho. Že se tak děje, lze poznat podle toho, že používáme talenty, které jsme dostali, věci nám jdou přirozeně dobře, jsme užiteční ostatním. To je základ moudré podnikatelské hodnoty, kterou proměňuji v produkt, nabídku, službu.Tím tvoříme zahradu bohatství, na kterou sami chodí klienti přitahováni její vůní a krásou.

Moudré podnikání stojí na těchto premisách: Podnikání  je cesta učení, učení se odpovědnosti. Podnikání je projev svobodné volby. Podnikání je forma tvoření. Podnikání je služba. Podnikáním  sleduji užitečnost pro sebe, druhé a vyšší celek. Podnikání je živý organismus. Podnikáním  vytváříme zahradu bohatství.

Vášeň

Vím, co je mojí vášní, co mě baví a nabíjí, a následuji to. Kde je vášeň, tam je i život. Vášeň podporuje energii podnikání, je spojena s radostí a hravostí.

Uznání

Žiji a vyjadřuji pokoru, sebeúctu, úctu   respekt k ostatním. Uznávám jejich  místo na světě, vážím si jejich talentů.   Respektuji právo každého na  jeho pravdu.

Vzájemně k užitku  

Zajímám se o užitek pro sebe, zákazníka, pro společnost a planetu, vše, co dělám, je ku prospěchu všech zúčastněných.

Rovnováha

Starám se o rovnováhu mezi pro mě důležitými oblastmi: rozum a cit, vydávání a přijímání energie, čas na sebe a  na  práci, výdaje a příjmy, práce a rodina. Respektuji rytmy a cykly.

Propojenost

Uvědomuji si, že jsme živý organismus,   propojený synergií, synchronicitou, vzájemnou přitažlivostí. Přispívám svojí hod- notou celku a uznávám hodnotu druhých, spolupracuji.

Důvěra

Mám důvěru ve vlastní hodnotu, v moudrost těla, ženství, mužství, moudrost planety. Dávám důvěru ostatním. Důvěřuji tomu, že vše, co se mi děje, má smysl a může mě něčemu naučit.

Integrita

Dbám na  pravdivost a opravdovost v každém okamžiku, na integritu slov a činů. Žiju v souladu sama se sebou, jsem plně zodpovědná za své konání. Chovám se na všechny strany férově, tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně.

Osobní síla

Co mi jde lehce, s radostí a dává mi smysl, je místo mé vnitřní síly; vnitřní síla je to, co v nás skutečně tvoří.

Jednoduchost

Jdu k podstatě ve všech činnostech, vytvářím dostatečně jednoduché, transparentní, přehledné, čitelné vazby, vztahy, systémy. Umím jednoduše vysvětlit, co dělám a proč za to lidé platí.

 

Tisková zpráva

Spektrum rozvoje žen - Platforma podporující ženy angažující v občanské společnosti

 

25. února 2016 - Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje projekt organizace Spiralis s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. Do projektu, jehož cílem je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě, se doposud zapojilo téměř 220 žen a mužů.

V rámci projektu vzniklo 5 tematických pracovních skupin, které se věnují rozvoji a sdílení metod rozvoje. Jedná se hlavně o koučing, mentoring, rozvoj a mapování kompetencí, leadership, storytelling, moudré podnikání žen aj. Skupiny vedou expertky působící v občanských iniciativách či ve vedení neziskových organizacích. Jako například Lenka Papadakisová, předsedkyně Moudrého podnikání žen nebo Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. Cílem je podpořit především ženy, které se angažují v pomáhajících profesích a neziskovém sektoru obecně. Zároveň chce projekt posílit ženy, které se potýkají se zdravotním či sociálním hendikepem.

Více propojit ženy i organizace, ve kterých působí a nastartovat vzájemnou spolupráci je dalším cílem tohoto projektu. Proto vznikla platforma SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN, která již nyní sdružuje 20 organizací i jednotlivců z celé České republiky přispívajících svou činností k nastavení rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti.

„Platforma je otevřena všem zájemcům, kteří se chtějí rozvíjet, své znalosti sdílet a spolupracovat na rozvoji žen,“ vysvětluje cíle této aktivity její zakladatelka Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis. „Nyní připravujeme vzdělávací cyklus Ženy hybatelky, ženy ve vedení NNO“, dodává Jolana Turnerová.

Více informací o platformě a členství naleznete na spektrumrozvojezen.weebly.com a www.spiralis.cz


 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

SpiralisOpen Society Fund a Norway Grants                  

Kontakt pro média: Miriam Vránová, tel.: 730 517 835, e-mail: vranovam@spiralis-os.cz, www.spiralis.cz

 

 

KONFERENCE ŽENY ŽENOU MUŽI MŮŽOU aneb Ženy ve veřejném prostoru"

se konala pod záštitou OSN Česká republika

Moudré ženy vyprávějí příběhy

Konference projektu Spektrum rozvoje žen bortí mýty o ženách

Oslavit ženy jako iniciátorky a realizátorky změn, nastavit nový úhel pohledu na jejich aktivity, pozměnit způsob, jak ženy vnímáme a inspirovat další – ženy i muže k činům, které prospějí celé společnosti bylo cílem konference ŽENY ŽENOU, muži můžou aneb Ženy ve veřejném prostoru. Více než 120 lidí přilákala zážitková a inspirační konference, kterou 14. ledna 2016 uspořádala organizace SPIRALIS ve spolupráci s iniciativou Moudré podnikání žen. Záštitu akci udělila Informační kancelář OSN v Praze.

Své životní příběhy formou krátkých prezentací představily občansky aktivní ženy jako Blažena Hušková – autorka a realizátorka projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny a rozvoje zejména venkovských oblastí, Silvie Pýchová – spoluautorka kampaně Česko mluví o vzdělávání a Města vzdělávání a Kateřina Jonášová – dramaturgyně, moderátorka a publicistka s dlouholetou zkušeností v médiích. Ta zároveň vedla „storytellingový“ blok, kde se všichni účastnici i účastnice seznámily s postupem, jak poutavě představit vlastní příběh či svůj sen. A odvážné si prezentaci vyzkoušely. O svůj příběh se podělila také živelná muzikantka Dana Houdková. A na místě potvrdila, že dokáže rozezpívat každého. Svými energickými hudebními vstupy, do kterých se lidé s nadšením zapojovali, přispěla k velmi neformální atmosféře celé akce.

Příběhy glosovaly odbornice, které rozvoj žen dlouhodobě podporují, například Milena Vicenová – exministryně vlády ČR, Alexandra Narwa – manažerka ČSOB podporující ženy při slaďování práce a rodiny, Pavla Frýdlová – dramaturgyně a feministka a Lenka Papadakisová – zakladatelka platformy Moudré podnikání žen. Společně vyzvaly přítomné k vzájemné spolupráci a vzájemnému naslouchání. Se stejným cílem Spiralis založil platformu Spektrum rozvoje žen, která nyní sdružuje již 20 organizací i jednotlivců, kterým nerovné postavení žen ve společnosti není lhostejné a chtějí situaci změnit.

Ženy, které se aktivně zapojují do veřejně prospěšných a charitativních aktivit, svým konáním společnost významně kultivují. Zatím ale nejsou zvyklé o své práci mluvit nahlas a nevnímají se jako hybatelky změn. Pak není divu, že společenský přínos neziskových organizací i žen jsou stále nedoceněny. A to se snažíme změnit. Svojí činností i touto konferencí. Při vzdělávání žen spolupracujeme s experty z firem, sociálních organizací i státních institucí. Všechny vzájemně propojujeme, což situaci pozvolna mění,“ vysvětluje koncept podpory žen ředitelka pořádající organizace Spiralis Jolana Turnerová.

Aktivity pořádané v rámci projektu Spektrum rozvoje žen, do kterých se lidé mohou zapojit, jsou na webové stránce projektu spektrumrozvojezen.weebly.com.

Konference Ženy ženou, muži můžou

 Robert Basch - ředitel Nadace OSF

Konference

Kruh žen na konferenci